Skip to main content
Genel

Kadının İnsan Hakları Derneği Genel Koordinatör Arıyor

By Ocak 17, 2020Şubat 7th, 2020No Comments

Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH-YÇ), Türkiye’de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata geçirmek amacıyla 1993 yılında kurulan bağımsız bir kadın örgütüdür. Adını Birleşmiş Milletler ’in (BM) aynı yıl Viyana’da düzenlenen İnsan Hakları Dünya Konferansı’nda ortaya çıkan “Kadın hakları, insan haklarıdır!” söyleminden alan KİH, kadının insan haklarının eksiksiz uygulanmasını ve kadınların hayatın her alanına özgür bireyler ve eşit yurttaşlar olarak katılımını desteklemek amacıyla yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde çalışmaktadır.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1. Kurumsal Yönetim ve İşleyiş
 • Dernek Kurumsal İşleyiş Rehberi, İç Tüzüğü ve Stratejik Planı çerçevesinde Dernek faaliyetlerini ve iş akışını koordine etmek ve en verimli şekilde yürütülmesini sağlamak;
 • Derneğin uyguladığı program ve faaliyetlerin eşgüdümlü olarak ve birbirini besleyecek şekilde hayata geçirilmesini sağlamak ve ekiple birlikte programların etkileşimini güçlendirmek;
 • Dernek ekibi, Yönetim Kurulu(YK), Denetleme Kurulu, danışmanlar ve üyeler arasındaki etkileşim ve iletişimi sürekli ve sağlıklı bir şekilde yürütmek;
 • YK üyeleri, danışmanlar ve çalışan ekip katılımıyla yapılan genişletilmiş YK toplantılarını organize etmek, alınan kararları hayata geçirmek ve takip;
 • İki yılda bir Derneğin Olağan Genel Kurul toplantılarını ekiple birlikte organize etmek, her dönem için YK üyeleri ve üyeler ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmak, gerekiyorsa yeni üye alım süreçlerinin koordinasyonunu sağlamak;
 • Derneğin 5 yıllık Stratejik Planı, İç Tüzüğü ve politika belgelerinin ekip ve ilgili taraflar ile birlikte çalışarak uygulanması, izlenmesi ve gerekli revizyonların tüm tarafların bilgisi ve onayı dahilinde yapılmasını sağlamak;
 • Derneğin çeşitli platform, toplantı, kampanya, medyada görünürlük vb. etkinliklerde temsili veya temsilinin koordinasyonu;
 • Derneğin mevcut veya potansiyel işbirliklerinin güçlendirilmesi konusunda strateji ve politika geliştirme süreçlerine destek olmak;
 • Kurumsal kapasite geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygun kapasite geliştirme faaliyetlerini organize etmek.
 1. İdari ve Finansal Yönetim
 • Derneğin idari, mali ve yasal yükümlülüklerinin ilgili ekipler ile birlikte takibi ve koordinasyonu;
 • Ekip ile birlikte genel gider ve program harcamalarının onaylanmış Dernek bütçelerine ve faaliyet planlarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak, gerekli durumlarda gereken onayları alarak revizyon yapılmasının koordinasyonu;
 • Yıllık ve/veya ara mali raporların YK ve Denetleme Kuruluna düzenli olarak aktarılmasını sağlamak;
 • Ekiple birlikte, yıllık program, bütçe ve raporları YK ve danışmanların geri bildirimlerini alarak zamanında hazırlamak ve ilgili kişi ve kurumlara sunulmasını sağlamak;
 • İç denetim, bağımsız denetim ve diğer denetim süreçlerinin koordinasyonu;
 • Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne yıllık verilen Beyanname dahil tüm gerekli raporları ve bildirimleri ekiple birlikte hazırlamak.
 1. Kaynak Geliştirme ve Fon Yönetimi
 • Mevcut kaynak ve fonların, Derneğin belirlediği strateji, faaliyet ve fon kuruluşlarıyla yapılan sözleşmelere uygun bir şekilde harcanması ve yönetilmesini sağlamak;
 • Hibe ve fon temin eden kuruluşlarla ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devam ettirmek;
 • Ekiple birlikte gerekli fon başvuru ve raporlamaların beklenen içerik, format ve takvime uygun şekilde hazırlanmasını ve ilgili yerlere iletilmesini sağlamak;
 • YK ve ekip ile birlikte yeni kaynak/fon geliştirme faaliyetlerini yürütmek, bu doğrultuda strateji oluşturmak.
 1. İnsan Kaynakları Planlaması ve Yönetimi
 • YK, ekip ve danışmanların Kurumsal İşleyiş Rehberi ile diğer ilgili belgelerde belirtilen çalışma prensipleri ve görev tanımları çerçevesinde verimliliklerinin ve iş yükünün düzenli takibi, çıkan aksaklıkların giderilmesi için gereken önlemleri tüm taraflar ile birlikte çalışarak almak;
 • Yıllık izin planlaması ve koordinasyonu;
 • Dernek ekibinin belirlenen çalışma düzenine göre uyum içinde çalışmasını sağlamak, ekip motivasyonunun yüksek tutulması;
 • Derneğin ihtiyaçları doğrultusunda tüm tarafların onayıyla yeni pozisyonları belirlemek, personel işe alım ve çıkış süreçlerini ekiple birlikte yürütmek;
 • Çalışanların oryantasyon ve eğitim süreçlerini ekip ile birlikte yürütmek.
 1. İzleme ve Değerlendirme / Risk Yönetimi
 • Kurumsal risk oluşturabilecek iç ve dış faktörleri Derneğin yararı, itibarı ve imajını gözeterek değerlendirmek; ilgili taraflarla birlikte gerekli önemlerin alınmasını sağlamak;
 • Stratejik Planda belirlenen riskleri değerlendirmek ve bunlarla ilgili gereken önlemlerin alınması konusunda tüm ilgili taraflar ile birlikte çalışmak;
 • Stratejik Plana uygun izleme-değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve raporlanmasını sağlamak.

 

ARANAN ÖZELLİKLER

Eğitim Seviyesi: Lisans derecesi (Tercihen yüksek lisans mezunu)

Yabancı Dil: İyi derecede İngilizce

Bilgisayar: MS Office Programları

İş Deneyimi:

 • En az 10 yıllık profesyonel iş deneyimi ve en az 5 yıllık tercihen hak temelli STK yöneticiliği/koordinatörlüğü deneyimi
 • Kurumsal strateji hazırlama ve uygulama deneyimi (İngilizce ve Türkçe)
 • Kaynak/fon geliştirme ve yönetimi deneyimi (İngilizce ve Türkçe)
 • Bütçe ve Faaliyet Planı hazırlama, yürütme ve izleme deneyimi,
 • Raporlama deneyimi (İngilizce ve Türkçe)
 • İnsan kaynakları yönetimi, yatay örgütlenme ve ekip halinde çalışma deneyimi ve pratiği
 • Kendini feminist olarak tanımlama

Tercih sebebi nitelikler:

 • Bir kadın hakları derneği veya vakfında gönüllü veya profesyonel olarak çalışmış olmak
 • Kadın hareketinde aktif olmak veya buna istekli olmak
 • İzleme ve değerlendirme konusunda deneyimli ve bilgili olmak
 • Kurumsal kapasite geliştirme konusunda deneyimli ve bilgili olmak

Başvuru için İngilizce özgeçmişinizi ve en fazla bir sayfa İngilizce niyet mektubunuzu 15 Şubat 2020 tarihine kadar  [email protected]  adresine iletebilirsiniz. Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecek.