Skip to main content

Vizyonumuz

Vizyonumuz, başta ataerki sisteme dayalı tahakküm ilişkileri olmak üzere tüm tahakküm ilişkilerinin sona erdiği, kadınların insan haklarının hayata geçtiği, korunduğu ve savunulduğu, feminist, barışçıl ve mutlak eşitliğin olduğu bir dünyadır.

Misyonumuz

Misyonumuz, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası her düzeyde feminist hak bilincini yaygınlaştırmak, kadınların yaşama eşit, güçlü, özgür katılımına katkıda bulunmak ve kadınların insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi için savunuculuk yapmaktır.

Değerlerimiz

KİH, aşağıdaki temel değerleri benimseyen feminist bir örgüttür:

Özerktir: KİH herhangi bir siyasi partiden, hükümetten veya dini kurumdan bağımsız olarak çalışır.

İdealisttir: KİH tartışmalı veya karmaşık gibi görünen sorunlardan uzak durmaz. Olumlu bir katkı sağlayacağını gördüğü takdirde cesur, yaratıcı ve mümkün olan en iyi çözümleri üretmeye çalışır.

Ayrımcılık Karşıtı ve Eşitlikçidir: KİH kadınların tam eşitliği ve cinsiyet ya da cinselliğe dayalı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması yönünde çalışır. Tüm insanların tam eşitliği için feminist değerleri kullanır ve teşvik eder; cinsiyet, toplumsal cinsiyet, yaş, ırk, din, dil, siyasi veya başka bir görüş, sınıf, etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, nesep, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya bir başka statü gibi faktörlere dayalı tüm ayrımcılıklara karşıdır. KİH çalışmalarında herkesin insan haklarına saygılı olmak ve her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için gereken özeni gösterir.

Dayanışma ve ağ kurmayı benimser: KİH, kadınların seslerin güçlenmesi ve etkilerinin artması için farklı düzeylerde, birbirine bağlı ve ortak bir hareketin parçası olarak çalışmaya kararlıdır. KİH’e göre ataerkillik evrensel, çeşitlilik ise değerlidir. Dolayısıyla dayanışmaya, ağ kurmaya ve farklı gruplar arasındaki bağlantılara önem verir. Gerekli durumlarda, hem kadın hareketinin farklı düzeyleri (yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası) hem de kendisi dışındaki hak temelli gruplarla dayanışma ve iş birliği yapmayı önemser.

Katılımcılığı benimser: KİH katılımcılık için çaba gösterir ve çalışmalarının her düzeyinde katılımcı karar alma mekanizmalarını kullanır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokratik vatandaşlık çerçevesinde değişikliklere ve yeniliklere açıktır.

Hiyerarşik değildir: Feminist ilkeleri takip eden KİH, yatay yapılar için çaba gösterir ve çalışma, diyalog ve ilişkilenme süreçlerinde eşit zeminlerde, hiyerarşik olmayan bir biçimde çalışmaya öncelik verir. Diğer kuruluşlar, platformlar ve ağlar ile iş birliklerinde eşit ilişkilenme ve açık iletişim yaklaşımını benimser.

Anti-militaristtir: KİH anti-militarist olup her türlü şiddet politikasına ve uygulamasına karşıdır.

Heteronormatif, homofobik ve transfobik değildir: KİH her türlü heteronormatif, homofobik ve transfobik yaklaşıma, politikaya ve uygulamaya karşıdır.

Farklılıklara önem verir: KİH çeşitliliğe, emeğe, deneyime, bilgiye ve görüşlere değer verir.

Hesap verebilir ve şeffaftır: KİH çalışmalarının her aşamasında doğruluk, dürüstlük, açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimser. Faaliyetlerinde kaynakların sorumluluk içerisinde kullanımını sağlar ve bu doğrultuda gerekli mekanizmaları kullanır.

Çevrecidir: KİH’in feminist vizyonu, çevreyle ilgili konuların cinsiyete dayalı ayrımcılık ile kesiştiğinin farkında olup çevre, iklim değişikliği ve iklim adaleti konularında sorumluk kabul eden çevreci bir bakış açısını benimser. KİH, tüm insanların hayatta kalabilmesi için ekosistemlere ve ekosistem hizmetlerine ihtiyaç olduğundan, iklim değişikliğini siyasi ve etik bir sorun olarak kabul eder ve cinsiyet eşitliği perspektifi çerçevesinde, çevre konusunda bilinçli olmak için çaba gösterir.