Skip to main content
Üyesi Olduğumuz Uluslararası Platformlar

CSBR (The Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Societies – Müslüman Toplumlarda Cinsel ve Bedensel Haklar Koalisyonu)

CSBR 2001 yılında bölgelerinde bir insan hakkı olarak cinsel ve bedensel hakları savunan ve bu konuda aktif olarak çalışan örgütler, aktivistler ve akademisyenler tarafından bir dayanışma ağı olarak kuruldu. Cinsel, bedensel ve doğurganlık haklarının herkes için temel insan hakkı olduğunu, ve herkesin, ayrımcılığa maruz kalmadan cinselliği, bedeni ve doğurganlığı üzerinde özgür bir şekilde karar verebileceğini savunan CSBR Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya’dan sivil toplum temsilcileri, araştırmacılar ve akademisyenlerin katılımıyla genişledi. Kadının İnsan Hakları Derneği’nin kurucuları arasında olduğu CSBR’ın 15 ülkeden 32 üyesi bulunuyor. Türkiye’de, CSBR üyesi kuruluşların arasında KİH’in yanı sıra, Kaos GL ve Lambdaistanbul yer alıyor. CSBR, kuruluşundan bu yana cinsel ve bedensel haklar konusunda dayanışmaya yönelik birçok etkinlik, çalışma ve eğitim gerçekleştirdi. Müslüman toplumlarda çok da tartışmaya açık olmayan cinsel haklar konusunun gündeme getirilmesinde, aynı zamanda LGBTİ’lere yönelik tabuların yıkılmasında üye ülkelerde öncü rol oynadı.

WMG (Womens Major Group – Kadınların Temel Grubu)

Kadınların Temel Grubu (WMG) 1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Dünya Zirvesi sırasında hükümetlerin “Kadınlar”ı sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesinde toplumun en önemli 9 grubu arasında tanıması üzerine oluşmuştur. WMG Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma süreçlerinin resmi katılımcısıdır. WMG kadın örgütlerinin Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen politika alanına içerik sağlar, bilgi paylaşımını ve kadın örgütlerinin aktif katılımını kolaylaştırır. Kendi kendine örgütlenen ve mail gruplarında 600’ü aşkın üyesi bulunan WMG kadının insan hakları odağında insan haklarına dayalı sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımına açıktır.

HRE2020 (Global Coalition for Human Rights Education – İnsan Hakları Eğitimi için Küresel Koalisyon)

HRE2020 uluslararası insan hakları eğitimi taahhütlerinin uygulanmasını kolaylaştıran ve destekleyen bir sivil toplum koalisyonudur. Dünyadan 16 ağın ve sivil toplum örgütünün üyesi olduğu HRE Koalisyonu sivil toplum ve diğer paydaşlarla birlikte nitelikli insan hakları eğitiminin yaygınlaştırılmasını hedefler. HRE2020 Koalisyonu insan hakları alanında kapsamlı eğitimin bireyleri günlük hayatlarında insan haklarını uygulama ve savunma konusunda bilgi sunarak ve becerileri artırarak güçlendirdiğine inanır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Eğitimi Deklarasyonu’nun kabul edilmesinin 10’uncu yılından 1 yıl öncesine denk gelen 2020 yılı hükümetlerin, uluslararası kurumların ve sivil toplumun nitelikli insan hakları eğitimi sunma konusundaki kazanımlarının değerlendirileceği yıl olması sebebiyle önem taşır.

Kalkınmada Kadın Hakları Derneği)

AWID kadın hakları savunucusu, kuruluşu ve hareketlerinin uluslararası düzeyde kadın haklarını etkin bir şekilde ilerletmesi için sesini, erişim alanını ve etkisini güçlendirmeye çalışan, üyelik esasına dayanan uluslararası feminist bir kuruluştur. 140’tan fazla ülkede binlerce birey ve kuruluşun üyeleri arasında bulunduğu AWID kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmede değişiklik sağlayacak kolektif güç inşasına inanır. Bu doğrultuda eylem araştırması ve bilgi üretme, önde gelen kuruluşları etkileyecek savunuculuk faaliyetleri, bilgi paylaşımı ve işbirlikleri kurma, köprüler kurarak parçalanmayı aşmak üzere diyalog ve stratejik görüşmeler yürütür.

ICAN (International Civil Society Action Network – Uluslararası Sivil Toplum Ağı)

2006 yılında kurulan ICAN, çatışma ve geçiş sürecinde olan ve kapalı siyasi ortamın mevcut olduğu ülkelerde kadın hakları, barış ve insan güvenliği konularında sivil toplum eylemliliğini destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. ICAN aktivistlerle politikacılar arasındaki ayrılıklar arasında köprüler kurulması için kadınların girişimlerine destek vermeyi, seslerini ve deneyimlerini yükseltebilmelerine katkı vermeyi ve deneyim paylaşımlarını kolaylaştırmayı hedefler.

CSW WRC (Womens Rights Caucus –Kadın Hakları Çalışma Grubu)

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu nezdinde savunuculuk ve lobi çalışmaları yürüten Kadın Hakları Çalışma Grubu, farklı alanlardaki uzmanlıkları bir araya getirerek kadınların katılımı için güvenli ve kritik bir alan sağlar. Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları kapsamında kadın örgütlerini koordine eder, düzenlediği strateji belirleme toplantıları ve mail grubu aracılığıyla iletişim ve bilgi paylaşımını kolaylaştırır. Muhalefeti izleme, öncelikleri belirleme, gerekli pozisyon belgelerini hazırlama, hükümet yetkilileri ile ilişkiler kurma gibi konularda kadın örgütleri arasındaki işbölümüne ve koordinasyonuna destek olur.

GSWFSD (Global South Womens Forum on Sustainable Development – Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Güney Kadın Forumu)

Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Güney Kadın Forumu toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem insan hakları hem de sürdürülebilir kalkınma çerçevesine entegre edilmesi, gerekli bağların kurulması ve bölünmez bir parçası olması gerektiğini savunur. Asya, Latin Amerika ve Pasifik ülkelerinden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda çalışan kadın örgütlerinden temsilcilerin üyesi olduğu GSWFSD, kadınların tecrübelerinin, başarılarının, engellerin ve alınan derslerin paylaşıldığı ve tartışıldığı bir alan yaratıyor. Her yıl bir araya gelen kadınlar, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin bölge ülkelerde başarıyla uygulanabilmesi için izleme, raporlama ve uygulama süreçlerine ve sivil toplumun katılımına dair başarılı uygulamaları paylaşıyor, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştiriyorlar.

Üyesi Olduğumuz Ulusal Platformlar

KEİG (Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi) Platformu

KEİG Platformu, kadın emeği ve istihdamı alanında çalışma yürüten kadın aktivist ve akademisyenler tarafından 2007 yılında kuruldu. Kadın emeği ve istihdamı konusunda kadın örgütlerinin ortak taleplerini dile getirmek çalışmalar yürüten platform emek, kadına yönelik erkek şiddeti, kadınların politik katılımı gibi cinsiyet eşitliğinin farklı alanlarında faaliyet gösteren 16 ilden 32 kadın örgütünü bir araya getiriyor. Platform kadınların çalışma yaşamında güvenceli ve sürekli bir yer edinmesi, iyi çalışma koşulları ve yeterli gelir sağlayan işlere sahip olması için bu alandaki politikaları etkilemeyi ve yeni politikalar oluşturmayı hedefler. Bu politikaları oluştururken kadının ev içinde ücretsiz olarak yaptığı işlerin görünür kılınmasına ve ev içinde ve dışında cinsiyete dayalı iş bölümünün aşınmasına yönelik bakış açısını benimser. KEİG’in çalışmaları arasında toplantılar ve atölyeler düzenlemek, basın açıklamaları yayınlamak, araştırmalar yapmak, yayınlar çıkarmak, konuyla ilgili kadın platformlarında çalışmalar yürütmek, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlara oluşturulan politika ve talepleri iletmek yer alıyor.

Kadın Koalisyonu

Kadın Koalisyonu, kadınların toplumsal ve siyasal katılımını artırmak, güce ve şiddete dayalı ayrımcılıktan beslenen mevcut siyasete karşı eşitlikçi, adaleti hedefleyen bir siyaset pratiğini mümkün kılmak amacıyla bir araya gelen yerel ve ulusal düzeyde örgütlenmiş bağımsız kadın örgütlerinin oluşturduğu bir platformdur. Kadın Koalisyonu’nun amacı kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına eşit katılımlarının sağlanması ve dolayısıyla kaynakların dağıtımıyla ilgili karar alma süreçlerinde belirleyiciliklerinin güvence altına alınmasıdır.

CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu (CEDAW STYK)

CEDAW STYK sivil toplumun kadına karşı ayrımcılığı izleme ve raporlama ortaklığıdır. Bu ortaklığın omurgasını Türkiye’nin taraf olduğu CEDAW (Kadına Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi) ilkeleri oluşturur. CEDAW Sözleşmesi kapsamında taraf olan devlet dört yılda bir CEDAW Komitesi’ne sözleşme hükümlerini ne oranda hayata geçirdiğini, kadına yönelik ayrımcılığın mevcut durumunu, sözleşme çerçevesindeki gelişmeleri ve uygulamaya yönelik çalışmaları açıklayan bir rapor sunar. Ayrıca, sivil toplum örgütleri de izleme yaparak kendi görüşlerini içeren gölge rapor hazırlar. 14 kadın örgütünün üyesi olduğu CEDAW STYK, Türkiye’nin gözden geçirildiği son 2 dönemde CEDAW Komitesine gölge rapor yazmıştır. CEDAW STYK ayrıca gerek gölge raporları, gerekse komitenin nihai yorumlarını hazırladığı kitapçıklarla yaygınlaştırmaktadır.

Kahire +20 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Platformu

Platform, 1994 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) tarafından geliştirilen ve ülkemizin de desteklediği eylem planının, 20. yılında yapılacak değerlendirme için tüm dünyada tartışıldığından hareketle Birleşmiş Milletler Rio+20 Konferansı kapsamında başlayan sürdürülebilir kalkınma hedefleri cinsel haklar ve doğurganlık haklarının gündeme alan STK temsilcileri ve alanda çalışan profesyonellerin katılımıyla oluşan bir tartışma grubudur. Türkiye’deki tüm bireylerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve haklarının, toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde ve yaşam boyu korunacak şekilde tanınması ve bu hakların sürdürülebilir kalkınmanın merkezine yerleştirilmesini sağlamak misyonu ile kurulan platformun 20’ye yakın üyesi cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıdır.

Kadınlar Birlikte Güçlü

2017 yılının başında bir araya gelen kadınların ve kadın örgütlerinin 8 Mart Dünya  Kadınlar Günü’ne kadar birlikte yapacakları kampanyaları organize etmek amacıyla kurulmuştur.

Avrupa Kadın Lobisi Türkiye

1990 yılında kurulmuş olan Avrupa Kadın Lobisi (AKL), Avrupa Birliği’ndeki (AB) kadın örgütlerinin dahil olduğu en büyük şemsiye organizasyondur. AKL kadınlar arasında farklılığı ve kadın erkek eşitliğini destekleyerek kadının insan haklarını savunur. Bugün 70 kadın örgütünün üyesi olduğu AKL-Türkiye Koordinasyonu’nu (AKL-TK) Türkiye’deki kadın örgütleri 2004 yılında kurmuştur.

Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ve Hakları Platformu (CİSÜ)

CİSÜ Platformu 2013-2018 yılları arasında Kahire +20 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Platformu adıyla çalışma yürütmüştür. 2020 yılı şubat ayı itibariyle Platform çalışmaları yeniden aktive olmuştur. Yeni sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla savunuculuk çalışmalarına başlayan platform Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı ve Hakları Platformu (CİSÜ) adıyla devam etmektedir. Platform cinsel sağlık ve üreme sağlığı, aile planlaması, kadın sağlığı, halk sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, engellilik, sığınmacı ve mülteciler, gençlik ve hukuk alanında çalışmakta olan sivil toplum kuruluşları ve bireysel üyelerden oluşmaktadır.

Ortak savunuculuk platformu olan CİSÜ savunuculuk faaliyetlerini veri ve kanıta dayalı gerçekleştirerek, Türkiye’de üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmet ve haklarının güncel durumunu ortaya koymayı ve ilgili hak ve hizmetlere ayrımcılık olmaksızın erişimi kolaylaştırmayı amaçlar.

İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu

Bağımsız kadın ve LGBTİ+ örgütlerinden oluşan İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin hükümlerinin uygulanmasını izlemeye ve raporlamaya yönelik oluşturulmuştur. 81 kadın ve LGBTI+ örgütünün üyesi olduğu platform 2017 yılında Türkiye’de İstanbul Sözleşmesinin uygulanmasının GREVIO tarafından değerlendirmesi kapsamında bağımsız kadın örgütleri tarafından hazırlanan ve sunulan sivil toplum raporunun imzacısıdır.