Skip to main content
  1. Genel Bilgi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

Kadının İnsan Hakları Derneği (“KİH-YÇ”)  (Bundan sonra “KİH-YÇ” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin veri sahipliği sıfatlarından doğan haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine yapılması gereken bilgilendirme işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

  1. Başvuru Hakkı

2.1. Başvuru Konuları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Derneğimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

(1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

(5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

2.2. Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

 

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

(1) Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

(2) Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

(3) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

(4) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarî faaliyetler kapsamında işlenmesi,

(5) Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince kişisel veri sahiplerinin haklarını (zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:

(1)Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

(2)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

(3)Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

(4)Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

  1. Başvuru Araçları

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

 

 

Başvuru Yöntemi

 

Açıklama Başvuru Adresi
İnternet Sitesi
Başvuru Formu adresinde yer alan Başvuru formunun doldurularak ıslak imzalı bir nüshasının yazılı olarak bizzat ya da noter aracılığı ile iletilmesi
Çırağı Sok. No: 7 Pamir Apt. Kat: 2 Daire: 2, 34437 Gümüşsuyu / İstanbul Türkiye
Elektronik Ortam Kişisel veri sahibine ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kişisel veri sahibi tarafından Kadının İnsan Hakları Derneği Derneği’ne (“KİH-YÇ”) daha önce bildirilen ve Kadının İnsan Hakları Derneği Derneği’ne (“KİH-YÇ”) sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi uzantılı e-posta adresi aracılığıyla gönderilmesi [email protected]

*Başvuru gönderimlerinin “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak iletilmesi gerekmektedir

 

4. Kişisel Veri Sahibi İletişim Bilgileri

 

Adı Soyadı

 

 
T.C. Kimlik Numarası/Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası  
E-posta Adresi  
Telefon Numarası

 

 
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi  
Şirketimiz ile Arasındaki İlişki
Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (h) )

o  Ürün veya Hizmet Alan Kişi

o  Tedarikçi

o  Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişi

o  Ziyaretçi  Veli/Vasi/Temsilci

o  Diğer

 

 

Lütfen belirtiniz: _______________________

 Ürün veya Hizmet Alan Kişi  Tedarikçi

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Ziyaretçi  Veli/Vasi/Temsilci

Diğer

Lütfen belirtiniz: _______________________

 

.

5. Kişisel Veri Sahipleri Tarafından Yöneltilebilecek Talepler
Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz:

 

Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak Seçiminiz
1

 

Derneğiniz bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (a) )

2 Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (b) )

3 Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (c) )

4 Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (ç) )

5 Derneğiniz / kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verilerinizin düzeltilmesi için doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi gerekmektedir.)

(KVK Kanunu md. 11/1 (d) )

6 Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

 

– Silinmesini

– Anonim hale getirilmesini

 

Talep ediyorum.

    ( seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

     (KVK Kanunu md. 11/1 (e) )

7 Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (f) )

8 Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

 

– Silinmesini

– Anonim hale getirilmesini

 

Talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.)

(KVK Kanunu md. 11/1 (f) )

9 Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (g) )

10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

(KVK Kanunu md. 11/1 (h) )

  1. Derneğimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Derneğimiz, kişisel veri sahibinin Derneğimize yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibinden talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Derneğimiz tarafından, başvuruda bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.

Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

(1) Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi

(2) Orantısız çaba gerektirmesi

(3) Bilginin kamuya açık bir bilgi olması

(4) Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması

(5) KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması (Bkz. 2.2)

 

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Derneğimizin vereceği yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz:

1  

Yazılı olarak teslim almak istiyorum.

 

2  

Elektronik olarak gönderilmesini istiyorum.

 

 

  1. Kişisel Veri Sahibinin Kurul’a Şikâyette Bulunma Hakkı

KVK Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap verilmemesi hallerinde kişisel veri sahibi, Derneğimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Derneğimizin başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikâyet söz konusu olamayacaktır.

Kişisel Veri Sahibi’nin (Başvuru Sahibi’nin):

Adı ve Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

İletişim Bilgileri: