Skip to main content

KİH, kadının insan haklarının elde edilmesi ve kullanılması için birçok temel konu üzerinde söylem, politika ve uygulamalar geliştirenlerin kadın hareketi içindeki feminist kadın örgütleri olduğuna inanmaktadır. Dolayısıyla, feminist kadın örgütlerinin sayısının artırılması ve var olanların desteklenmesi ve güçlendirilmesi hareketin devamlılığı için elzemdir.

KİH’in programlarından KİHEP başladığı 1995’ten bugüne, sadece hareketteki kadınların ve hak savunucularının sayısının artırılmasında en etkili unsurlardan biri olmakla kalmamış, aynı zamanda birçok kadın grubunun kurulmasını tetiklemiş ve mevcut olanları güçlendirmek için çaba harcamıştır.

Ayrıca KİH, 1993 yılında kurulduğundan bu yana karşılaştığı tüm zorluklara rağmen, uzun yıllar kurumsal ve finansal istikrarını koruyabilmiş ve bu anlamda Türkiye’deki sayılı kadın örgütleri arasında yerini almıştır. Bugün, hareketteki örgütler içinde örnek ve güvenilir bir kaynak oluşturan feminist örgütlenmelerden birisidir. KİH tüm bu geçen yıllar içerisinde biriktirdiği feminist bilgi ve beceriyi, dahil olduğu ya da bizzat kurucusu olduğu dayanışma ağları içinde edindiği tecrübeyi yerel kadın örgütlerine ve gruplarına aktarmaya hazır önemli bir bilgi kaynağı haline gelmiştir.

KİH, öncelikleri doğrultusunda temel programları arasında yer verdiği yerel kadın grupları ve örgütlerinin güçlendirilmesi çalışması çerçevesinde;

– Türkiye’deki yerel kadın gruplarının ve örgütlerinin haritalama çalışmasını gerçekleştirmeyi,

– Sahada ihtiyaç analizi yapmayı,

– Yapılacak haritalama ve ihtiyaç analizinin sonuçları ışığında bir kapasite geliştirme eğitim programı ve bununla ilgili kılavuzlar geliştirmeyi öngörmektedir.

Bu programda örneğin örgütlenme, yasal çerçeve, fon geliştirme, savunuculuk, proje program yönetimi, stratejik planlama, çatışma yönetimi, medya ilişkileri, ağ oluşturma gibi alanların yer alması hedeflenmektedir. Pilot uygulamalarının ardından gözden geçirilerek son hali verilmesi planlanan eğitim programı ve kılavuzların, yerelde kadın örgütlerinin güçlenmesine katkı vereceğine olan inancı, KİH için bu programla ilgili temel motivasyon ve heyecan kaynağıdır. Programın 2015 yılında başlaması öngörülmektedir.