Skip to main content

KİHEP gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde, yazılı ve sözlü yasaların kadınların yaşamlarını nasıl şekillendirdiği konusunda bilinçlenmesine, hakları ve yasaları öğrenmenin yanı sıra onlar karşısında eleştirel bir bilinç kazanmasına, hakları yaşama geçirme becerilerini edinmesine ve toplumsal değişimi harekete geçirme gücüne ulaşmasına yönelik bir eğitim programı. Eğitimin ana hedeflerinden biri; katılımcıların cinsiyet ayrımcılığı ve kadının insan hakları ihlalleri konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, bu ayrımcılığa ve ihlallere karşı mücadelede bağımsız kadın örgütlenmesinin ve kadın hareketinin önemini vurgulamak. Bu haliyle KİHEP, hukuk, eğitim, toplumsal cinsiyet, kişisel gelişim ve politik eylem gibi farklı alanlarda bir kesişme noktası oluşturuyor.

Programın çıkış noktası, kadınların haklarını öğrenme fırsatı ve eyleme geçmeleri için gerekli donanım konusunda destek sağlandığı durumlarda, bireysel veya kolektif olarak bir şeyler yapmaya, örneğin bir hakkı kullanmak ya da bir hakkın ihlaline karşı durmak için güç bulabilecekleridir. KİHEP kadınları, Türkiye’nin demokratikleşmesi sürecinde aktif birer yurttaş olmaları için destekleyerek, kadınların sivil toplumda ve kamusal alanda diğer aktörlerle ortak çalışarak demokratik bir toplumda anlamlı bir katılıma doğru yol alabilmelerini amaçlar.

 

Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı’nın temel amaçları şöyle sıralanabilir:

• Kadınları, kadının insan hakları ve bu haklarla ile ilgili ulusal yasalar ve evrensel normlar konusunda bilgilendirmek,

• Kadınların eşit vatandaşlar olarak haklarından haberdar olmalarını sağlamak,

• Kadınları, kadının insan haklarının ihlali durumlarında toplumun ve devletin bu haklara daha saygılı olmasını sağlamak ve çözümler geliştirmek için toplumsal eyleme teşvik etmek,

• Kadınların günlük yaşamda yasal haklarının korunmasını ve uygulanmasını desteklemek,

• Kadınları, geleneklerin, göreneklerin yani “sözlü yasalar”ın insan haklarını nasıl kısıtladığı veya bu hakları ihlal ettiği konusunda bilinçlendirmek,

•Bu geleneklerin, yazılı ve yazılmamış yasaların değiştirilmesi için kadınların tartışmalara katılmaları ve eylem planları oluşturabilmeleri için gerekli temelleri hazırlamak,

• Kadınların dayanışma içinde sorunlarını tartışabilme ve yaşam deneyimlerini paylaşabilmeleri için güvenli bir ortam yaratmak,

• Kadınların kendilerini yerel ve ulusal düzeyde toplumsal değişim için aktif bireyler olarak görebilmelerini sağlamak,

• Kadınlara tanımladıkları sorunları çözmek ve gereksinimlerini karşılamak için seferber olmalarına yardım edecek kişisel ve kolektif tabanda örgütlenme becerilerini geliştirme fırsatı sağlamak,

• Kadınlar arasında gelişen tabanda örgütlenmelere destek sağlamak.

 

KİHEP katılımcılarının program sonrasında şu temel becerilerini geliştirebilmeleri hedeflenmektedir:

• Kadının insan hakları konusunda bilinçlenmek ve yetkinliği ve özgüveni yükseltmeye yol açan bilişsel değişiklikler;

• Başta ifade özgürlüğü, eğitim ve çalışma hakları olmak üzere kadının insan haklarının daha fazla ve etkin kullanımı;

• Fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddeti yenme;

• Aile içinde çocuk haklarının toplumsal cinsiyet bakış açısı ile tanınması;

• Tabandan örgütlenme (toplantı yapma, toplu çözüm arama, sorumluluk üstlenme, dernek kurma vs. haklarının kullanımı) yolunda adım atma.