Skip to main content

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, işbu internet sitesi kapsamında, veri sorumlusu Kadının İnsan Hakları Derneği (“KİH-YÇ”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

  1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca, merkezi “Ağa Çırağı Sok. No: 7 Pamir Apt. Kat: 2 Daire: 7, 34437 Gümüşsuyu / İstanbul, Türkiye” adresinde bulunan veri sorumlusu sıfatındaki KİH tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir.

  1. İşlenen Veri Kategorileri

İnternet sitemizdeki ilgili kısma e-posta adresini/telefon numarasını yazarak e-bültene üye olan ya da iletişim formunu dolduran kişilerin  yalnızca e-posta adresleri ve telefon numaraları temin edilmektedir. E-posta adresi ve telefon numarası dışındaki veri işleme faaliyetleri tüm site ziyaretçilerine uygulanan Çerez Politikası ve Kullanım Koşulları’nda belirtilen usullerde gerçekleştirilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

E-bülten listemize kayıt olmanız neticesinde temin edilen kişisel verileriniz sizlere KİH olarak gerçekleştireceğimiz proje ve etkinliklerin duyurusunda bulunmak, gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hakkında bilgilendirme yapmak, faaliyet alanlarımızla ilgili dünyadan ve Türkiye’den gelişmeleri bilginize sunmak amacıyla Elektronik Bülten gönderiminde bulunmak için işlenmektedir. Bu bilgiler haricinde, internet sitemizi ziyaret sıklığı ve zamanları gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat ile sitemizin kullanıldığı üye devletlerin ilgili mevzuatından doğmaktadır.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

KİH, topladığı kişisel verileri, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, veri tabanı servis sağlayıcılarla ve İlgili mevzuat uyarınca talep halinde Adli Makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir. Kişisel verileriniz bu kurumlar ile görevlerini yerine getirebilmeleri için ilgili mevzuata uygun olarak paylaşılabilecek olup ilgili kurumların bu verileri başka herhangi bir faaliyet için kullanma hakları bulunmadığını belirtiriz.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, KİH ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Konfederasyonumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ı) işlemenin sınırlandırılmasını isteme, i) biçimlendirilmiş, genel olarak kullanılan makine tarafından okunabilen bir formatta talep etme ve j) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, e-posta listesinden çıkma hakkını da [email protected] adresine mail atarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

  1. Veri Güvenliği

KİH, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik ve ekonomik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. KİH, kendi bünyesinde, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar veya yaptırır.

  1. Başvuru, Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz KİH tarafından teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik ve ekonomik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://kadinininsanhaklari.org/ web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu formda belirtilen usullerde doldurarak;

Bilgi ve başvuru taleplerinizi bağlantıda yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak “Çırağı Sok. No: 7 Pamir Apt. Kat: 2 Daire: 7, 34437 Gümüşsuyu / İstanbul Türkiye” adresine iadeli taahhütlü mektup veya şahsen ibraz edeceğiniz form ile gönderebilir veya [email protected] adresi üzerinden e-posta yolu ile başvurabilirsiniz. KİH taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. KİH talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.